مدل پيش بيني سود

مدل پيش بيني سود

مديران، تحليل گران مالي و سرمايه­گذاران توجه ويژه­اي به سود گزارش شده شركت­ها اختصاص مي­دهند. مديران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي­شوند، زيرا پاداش آنها به ميزان سود شركت­ها بستگي دارد. تحليل­گران مالي، به پردازش و تفسير اطلاعات مي­پردازند و درك صحيح اجزاء كيفيت سود يك بخش اساسي از اين رويه مي­باشد. انتشار خبرهاي خوب در مورد سود شركت­ها بطور قابل ملاحظه ايي بر قيمت سهام تاثير مي گذارد و بعيد است كه حساسيت بازار نسبت به ارزيابي عملكرد مبتني بر سود كاهش يابد. همچنين تمركز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به ساير شاخص­هاي ارزيابي عملكرد شده است. در حالي­كه بايستي به اين موضوع نيز توجه شود كه آيا سود خالص گزارش شده نتيجه نهايي يك فرآيند گسترده حسابداري موردنظر مديران بوده است يا خير؟ ارزيابي اجزاء سود به استفاده كنندگان صورت­هاي مالي كمك خواهد كرد كه قضاوت و ارزيابي درستي از سود دوره جاري و برآورد سود آتي داشته باشند.

اين تحقيق سودمندي جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي در توان پيش بيني سودآوري(شرکت هاي بورس و اوراق بهادار تهران ) را مورد بررسي و آزمون قرار مي­دهد. اقلام تعهدي مفهومي است نسبي كه به ارتباط آن با ديدگاهها و نگرش­ها بستگي دارد و اگرچه هيچ معيار قاطعي براي ارزيابي آن وجود ندارد اما فاكتورهاي متعددي وجود دارند كه بايستي در ارزيابي اقلام تعهدي مورد توجه قرار گيرند.

 

  2-2- اهداف حسابداري و گزارشگري مالي

اهداف حسابداري و گزارشگري مالي از نيازها و خواسته هاي اطلاعاتي استفاده­كنندگان نشأت مي­گيرد. هدف اصلي گزارشگري مالي، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي بر وضعيت و عملكرد واحد تجاري جهت كمك به استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه براي اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري مي باشد. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورت­هاي مالي اساسي شامل ترازنامه،‌ صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد مي باشد كه محصول نهايي فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي گردند.

هيئت تدوين استاندارد هاي حسابداري مالي (FASB[1])در بيانيه مفهومي شماره (1) تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي واحدهاي انتفاعي به بيان اهداف گزارشگري مالي مي پردازد كه مي توان آنرا به صورت زير خلاصه نمود:

 • گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم آورد كه براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل وبالقوه وساير استفاده کنندگان در اتخاذ تصميمات منطقي سرمايه گذاري، اعتبار دهي و تصميمات مشابه مفيد و سودمند باشد. اين اطلاعات بايد براي آن دسته از افرادي كه درك متعارفي از فعاليت­هاي تجاري و اقتصادي دارند و با سعي معقولي تمايل به مطالعه اطلاعات دارند،‌ قابل فهم باشد.
 • از آنجايي كه جريانات نقدي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان با جريانات نقدي واحد تجاري ارتباط دارد، گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه اعتباردهندگان، سرمايه گذاران و سايرين را در ارزيابي مبالغ، زمان بندي و ابهامات مربوط به خالص جريانات نقدي واحد تجاري كمك نمايد.
 • گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را درباره منابع اقتصادي واحد تجاري، ادعاها نسبت به آن منابع (تعهدات واحد تجاري براي انتقال منابع به ساير واحدها و صاحبان سهام) و اثرات معاملات، رويدادها و شرايطي كه منابع واحد تجاري و ادعاها نسبت به آن منابع را تغيير مي دهد، ارائه نمايد.

همانطور كه از مفاد بيانيه مفهومي شماره (1) نيز ملاحظه گرديد تصميم گيري نقش محوري در تئوري حسابداري داشته است. بطوريكه در تعاريف ارائه شده از حسابداري بصورت گاه و بي گاه بر اين مساله تاكيد شده است.

انجمن حسابداري امريکا([2]AAA) : حسابداري فرآيند تعيين، اندازه گيري و تبادل اطلاعات اقتصادي است به نحوي كه شرايط قضاوت و تصميم گيري آگاهانه استفاده كنندگان را فراهم آورد.

هيئت اصول حسابداري(APB [3]): وظيفه حسابدار فراهم آوردن اطلاعات عمدتاً كيفي با ماهيت مالي در مورد واحدهاي اقتصادي است به نحوي كه براي تصميم گيري­هاي اقتصادي مفيد باشد.

هيئت استاندارد هاي حسابداري مالي (FASB[4]): نقش گزارشگري مالي در اقتصاد فراهم آوردن اطلاعاتي است كه براي تصميم گيري هاي تجاري و اقتصادي مفيد باشد.

بطور خلاصه هدف اوليه از گزارشگري مالي تهيه اطلاعاتي در زمينه عملكرد واحد تجاري است كه از طريق اندازه گيري سود و اجزاي آن بدست مي آيد. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير اشخاصي كه در ارتباط با سنجش خالص جريان­هاي نقدي آتي واحد تجاري ذينفع هستند، علاقه خاصي به اين اطلاعات دارند. علاقه آنها به جريان­هاي نقدي آتي موسسه و توانايي آن در ايجاد جريان­هاي نقدي مساعد، در درجه اول منجر به تمركز روي اطلاعاتي درباره سود موسسه مي شود تا اينكه اطلاعات مستقيم درباره جريان­هاي نقدي كسب كنند. صورت­هاي مالي كه صرفاً اطلاعاتي راجع به دريافت­ها و پرداخت­هاي نقدي طي دوره ارائه مي نمايند، نمي توانند به اندازه كافي و بنحو مطلوب منعكس كننده عملكرد موفق يا ناموفق موسسه و چگونگي كارآيي آن باشد.(بلکويي،1381)

 

2-2-1- اهداف گزارشگري سود

شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت،‌ صورت­هاي مالي اساسي تهيه نمايند. يكي از اين صورت­هاي مالي، صورت سود و زيان است كه آخرين رقم آن سود واحد تجاري مي باشد. با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود، اهداف گزارشگري سود شامل موارد ذيل مي باشد.

 • سود بعنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد مي باشد.
 • سود بعنوان راهنمايي مورد تصور است كه بر اساس آن سياست­هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود. سود را بعنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود.
 • سود بعنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاً چنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي كنند، به حداكثر برسانند البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسك.
 • سود بعنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود شامل نتيجه هاي «عملياتي يا سود عادي» و نتيجه هاي «غيرعملياتي يا سود و زيان غيرعملياتي ناشي از رويدادهاي غيرمترقبه» مي باشد كه مجموع آنها برابر است با سود خالص.

فرض بر اين است كه سود عادي امري جاري و مستمر است ولي سود و زيان غيرعملياتي ناشي از رويدادهاي غيرمترقبه چنين نيست. نتيجه تحقيقات نشان مي دهد كه براي پيش بيني سود آينده، سود عادي يا جاري نسبت به سود خالص برتري دارد.

 • سود بعنوان معياري از كارآيي مورد توجه قرار مي گيرد. سود معياري است از مباشرت مديريت بر مبناي شركت و كارآيي در به انجام رساندن امور شركت. بطوريكه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است:

«يكي از هدف­هاي صورت­هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت، از نظر استفاده بهينه يا اثربخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت،‌ كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان باز گرداند، اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد».

 • گزارشگري سود مي تواند بعنوان ابزاري باشد تا مديريت بر اساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد.(علي پناه،1380)

 

2-2-2- انتقاد از سود

حسابداري تعهدي متضمن قضاوت­هاي متعددي است. در تعيين سود، مشكلات مفهومي و اجرايي متعددي در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره هاي آتي، تسهيم و تخصيص ها و ارزيابي ها وجود دارد، در حالي­كه در محاسبه گردش وجه نقد اثر اينگونه قضاوت­ها به حداقل مي رسد. به دليل وجود رويه هاي گوناگون حسابداري، سود به منظور مقايسه بنگاه­ها با يكديگر زير سوال قرار مي­گيرد. منتقدان اين اتهام را بر سيستم حسابداري وارد مي­آورند كه بجاي محتواي اقتصادي رويدادها،‌ محتواي حسابداري آنها را ثبت مي­نمايد. برخي از رويدادهاي اقتصادي اصلاً در سيستم حسابداري شناسايي نمي­شوند. در حالي­كه رويدادهاي ديگري كه در اهميت اقتصادي آنها جاي ترديد وجود دارد با تمام جزئيات مربوط ثبت مي شوند. لذا سود اتكاي بيشتري بر ساختارهاي حسابداري دارد تا بر واقعيات اقتصادي.

پروفسور «لي»[5] (1972) معتقد است كه سود يك مفهوم انتزاعي است در حاليكه وجه نقد يك منبع عيني مي باشد. وي معتقد است، ادامه حيات بنگاه يكي از اولين ملاحظات بوده و وجه نقد يكي از مهم­ترين عوامل بقاي هر بنگاه را تشكيل مي دهد. فقط بنگاه­هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه در عين سودآور بودن، بتوانند نيازهاي خود را تامين نمايند. درك وضعيت قدرت پرداخت بنگاه يكي از ضروريات مي باشد و سود اين اطلاعات را به وضوح تأمين نمي نمايد در حالي كه صورت گردش وجوه نقد چنين اطلاعاتي را فراهم مي­آورد. (بلکويي،1381)

 

2-2-3- نقاط قوت سود حسابداري

پروفسور ايجري[6]، كوهلر[7]، ليتل تان[8] و ماتز [9]در زمره مهم­ترين و پرشورترين مدافعان سود حسابداري قرار مي گيرند. در اين بخش درباره 4 ديدگاه يا عقيده اصلي آنها بحث مي­شود.

نخستين ديدگاه در تائيد سود حسابداري اين است كه سود مزبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده كنندگان داده هاي حسابداري بر اين باورند كه سود حسابداري سودمند است و دربرگيرنده يك عامل تعيين كننده از شيوه هاي عملي، روش هاي اجرايي و الگوهاي تصميم گيري مي باشد.كوهلر در تائيد چنين ديدگاهي مي گويد:

«موجوديت كنوني حسابداري نه به سبب علاقه يا خواست حسابداران بلكه به سبب اعمال نفوذ تجار، كسبه يا سوداگران است. اگر كساني كه درباره سرمايه گذاري­ها تصميم مي گيرند به گزارش­هاي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي، دسترسي نداشتند، از مدت­ها پيش تغييرهايي در حسابداري بوجود آمده بود.»[10]

دوم، از آنجايي­كه سود حسابداري مبتني بر رويدادهاي واقعي و حقيقي است، اين سود بصورت عيني محاسبه و گزارش شده است. از اين رو اصولاً قابل اتكا مي باشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداري مبني بر اينكه حسابداري بايد واقعيت را (و نه ارزش ها را) گزارش نمايد، باعث مي شود كه عينيت اين سود مورد تائيد قرار گيرد.

سوم، سود حسابداري از طريق تكيه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظه كاري پايبند باقي مي ماند. به بيان ديگر در محاسبه و گزارش سود از طريق ناديده انگاشتن تغيير در ارزش ها،‌ محافظه كاري به صورتي معقول متجلي مي­شود.

چهارم، چنين پنداشته مي شود كه سود حسابداري براي اعمال كنترل به ويژه در گزارشگري در مورد مباشرت سودمند مي­باشد. (بلکويي،1381)

 

2-2-4- نقاط ضعف سود حسابداري

در ادبيات حسابداري، نه تنها به صورتي بسيار قوي از سود حسابداري دفاع شده است بلكه از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد نيز قرار گرفته است. اصولاً در ديدگاه­هاي مخالف براي استفاده از سود حسابداري موضوع «مربوط بودن» اين عدد در تصميم گيري ها مورد سوال قرار گرفته است. در اين بخش درباره برخي از ديدگاه­هاي مخالف بحث مي­شود.

يك ديدگاه اين است كه به سبب كاربرد اصل بهاي تمام شده تاريخي و تحقق درآمد، سود حسابداري نمي تواند افزايش ارزش تحقق نيافته دارايي هايي را كه در يك دوره زماني مشخص نگهداري شده اند، شناسايي نمايد. اين ويژگي باعث مي شود كه برخي اطلاعاتي سودمند افشاء نگردد.

دوم، چنين پنداشته مي شود كه با توجه به روشهاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده (براي مثال، روشهاي مختلف تعيين ارزش، بهاي تمام شده موجودي ها) تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل مي سازد.[11] (توماس آرتور،1969)

سوم، تكيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، بهاي تمام شده تاريخي و محافظه كاري باعث مي شود كه داده ها گمراه كننده شوند يا اينكه براي استفاده كننده نامربوط گردند. نمونه قابل ذكر در اين ارتباط، بي فايده بودن نسبت هاي مبتني بر صورت­هاي مالي كه با رعايت اين اصول محاسبه شده­اند.

 

2-2-5- پيش بيني سود [12]

بيشتر تحقيق­ها مبتني بر رويكرد پيش بيني، به رفتار سود حسابداري و پيش بيني آن اختصاص دارد. انگيزه هاي اصلي توجه به پيش بيني سود در تحقيقات به شرح زير است:

 • استفاده پيش بيني سود در مدل ارزشيابي: يكي از پديده­هايي كه اكثر اقتصاددانان و دانشمندان امور مالي بر روي آن اتفاق نظر دارند، وجود رابطه اي بين سود پيش بيني شده و ارزش سرمايه مي باشد. مدل فيشر (براي شرايط اطمينان كامل) و مدل قيمت­گذاري دارايي هاي سرمايه­اي[13] (براي شرايط عدم اطمينان)، ارزش داراييها را برحسب جريان نقد آتي برآورد مي كنند و چون اطلاعات جريان نقدي آتي اغلب موجود نيست، از سود آتي به عنوان جايگزين آن استفاده مي­شود. اقتصادداناني چون موديلياني و ميلر در مدل هاي ارزشيابي از سود حسابداري به­عنوان جايگزين جريان نقد استفاده كرده اند. به طور كلي بررسي مدل­هاي ارزشيابي شركت با سهام نشان مي­دهد كه سود پيش بيني شده بعنوان اصلي ترين متغير توضيحي قيمت دارايي­هاي سرمايه­اي مي­باشد. سود از طريق علامت دهي در خصوص تخصيص منابع به كاركرد بازار سرمايه كمك مي­كند و نوعي راهنما براي سرمايه گذاري و تصميم­گيري است.
 • ارزش توان پرداخت: با توجه به اين كه سود جايگزين براي پيش بيني جريان نقد مي باشد؛ پيش بيني سود براي ارزشيابي توان پرداخت سود سهام هزينه هاي مالي، ماليات و تعهدات سودمند است. از ارقام سود به عنوان راهنمايي جهت تدوين سياست­هاي مربوط به تقسيم سود و سرمايه­گذاري شركت نيز استفاده مي شود.
 • ارزشيابي عملكرد واحد اقتصادي و مباشرت مديريت: با توجه به جدايي مديريت و مالكيت يكي از معيارهاي مهم ارزشيابي كارايي و نحوه استفاده از منابع و وظيفه مباشرت مديريت، مقايسه سود واقعي و پيش بيني شده مي­باشد. تصميمات و اقدامات مديريت و پرداخت پاداش اغلب در قالب ارقام سود بيان مي­شود و با وجود ايراداتي كه به سود حسابداري وارد مي شود، جايگزين موثري براي آن ارائه نشده است.
 • تبيين نحوه انتخاب خط مشي هاي حسابداري توسط مديريت: با توجه به اينكه پاداش مديران بستگي به قيمت سهام دارد، مي توان نتيجه گرفت كه مديران روش هاي حسابداري را كه باعث افزايش سود و نرخ رشد آن و كاهش واريانس تغيير سود شود انتخاب مي­كنند. بنابراين مديران از طريق انتخاب روش هاي حسابداري سود را هموار مي كنند. به هر حال در تئوري اثباتي حسابداري فرضيه هاي ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد.
 • ارزيابي اثرات اقتصادي استانداردهاي حسابداري: پيش بيني رفتار سود در پاسخ به استانداردهاي جديد بعنوان يكي از روشهاي ارزيابي استانداردهاي حسابداري مي­باشد كه به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
 • استفاده از پيش­بيني سود در تحقيق­ها: در بسياري از پژوهش ها اقتصادي، مالي و حسابداري از مدل­هايي استفاده مي­شود كه پيش بيني سود بعنوان يكي از متغيرهاي اصلي موردنياز مي­باشد.
 • تمركز گزارشگري مالي بر سود: هيأت استانداردهاي حسابداري آمريكا تهيه اطلاعات در مورد سود و اجزاي آن را كانون اصلي گزارشگري مالي بيان كرده است. بنابراين تعجب انگيز نيست كه كوشش هاي زيادي براي پيش­بيني و بهبود اندازه گيري سود صرف شود.(بيجاري،1386)

 

2-2-6- نقش اطلاعاتي سود

يكي از نقش­هاي اطلاعاتي سود، تعديل و اصلاح و باورهاي موجود در توانايي شركت در پرداخت سود تقسيمي آتي است.

روابط تئوريك را مي توان بين سود تقسيمي آتي و قيمت سهام، سود تقسيمي آتي و سود آتي و سود جاري توسعه داد. هر كدام از اين روابط مي تواند سرمايه گذاران،‌ تحليل­گران، مديران و ساير استفاده كنندگان را در ارزيابي اوراق بهادار كمك كند، زيرا چنين فرض مي­شود كه ارزش اوراق بهادر تابعي از سود و ريسك آتي آن است.

سود تقسيمي آتي و قيمت ها از طريق مدل ارزشيابي به هم مرتبط مي­شوند. به طور كلي، مدل ارزشيابي به مبلغ سود تقسيمي كه در هر دوره زماني دريافت مي شود، اعتقاد سرمايه گذاران نسبت به دريافت آن، و مبلغ دريافت­ها مرتبط مي­باشد. با وجود اين، اگر سود و سود تقسيمي مرتبط فرض شوند، قيمت ها مي تواند تابعي از ارزش سود آتي باشد.

براي اينكه سود محتواي اطلاعاتي[14] داشته باشد، بايد ارتباط متصوري بين سود و مشخصه هايي كه به نظر مي رسد ارزش اوراق بهادار را تعيين مي كند وجود داشته باشد.

الف) نقش سود در شركت: فرآيند اندازه گيري سود نقش مهمي در عمليات شركت بازي مي كند. سود به خودي خود سهم قابل دريافت توسط سهامداران را اندازه گيري مي كند، فرآيندي هم كه به سهم دولت و مديران را تعيين مي كند وابسته به فرآيند اندازه گيري سود سهامداران است. سود به خاطر ماهيت باقيمانده­اي كه دارد، نقش ارزشمندي در مورد قابليت تداوم عمليات شركت بازي مي­كند. كارگزاران نيز از اين ابزار كليدي براي برنامه ريزي هاي آتي خود در مورد ادامه فعاليت با شركت استفاده مي­كنند.

ب) اقلام تعهدي و نقش سودمند آنها: هر يك از تعديلات حسابداري را كه باعث ايجاد اختلاف بين سود خالص حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات مي­گردند، را مي توان به­عنوان نتايج فرآيند حسابداري در مبناي تعهدي، طبقه­بندي كنيم. بر اساس اين تعريف، سود حسابداري بر مبناي نقدي با جريانات وجوه نقد عملياتي يكسان خواهد بود. پس جزء تعهدي سود را مي توان بعنوان تفاوت بين سود خالص حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات تعريف نمود. (خليل زاده، 1381)

 

2-2-7- تهيه و پردازش اطلاعات براي پيش بيني

يكي از اهداف مهم تهيه صورت­ها و گزارش­هاي مالي، ارائه اطلاعات لازم براي پيش بيني­هاي آتي استفاده كنندگان است. ميزان سود ناويژه فروش سال جاري، ميزان سود هر سهم، ارائه ارقام مقايسه اي سال قبل، تفكيك نتايج عمليات عادي كه ماهيتي مكرر دارند از اقلام ديگر، براي پيش بيني نتايج عمليات سال آتي موثرند. ارائه نتايج عمليات عادي از قبيل درآمد فروش كالا يا عرضه خدمات،‌ پرداخت حقوق و دستمزد و تحمل هزينه هاي معمول به طور جداگانه در صورت­حساب سود و زيان و تفكيك آنها از ساير اقلام براي پيش بيني اقلام مشابه مورد انتظار از فعاليت­هاي عادي سال آتي موثر خواهد بود.

در برخي موارد، رويدادهاي مالي غيرمكرر، سود دوره مالي را افزايش يا كاهش داده و در سود موردانتظار تفاوت زيادي ايجاد خواهد كرد.ارائه نتايج رويدادهاي مالي غيرمكرر به طور جداگانه در صورت­حساب سود و زيان­درتصميم­گيري­ها و پيش بيني نتايج عمليات آتي سرمايه­گذاران و سهامداران تاثير زيادي دارد. مثلاً زيان ناشي از وقوع زلزله و ساير حوادث طبيعي يا سود و زيان حاصل از فروش قسمتي از واحد تجاري از مواردي اند كه به صورت غيرمكرر واقع مي شوند. نتايج رويدادهاي غيرعادي بايد بطور جدا از نتايج عمليات عادي در صورتحساب سود و زيان گزارش شود. (عابدي، 1386)

 

2-2-8- مدل پيش بيني سود

اولين موضوع اين است که آيا تفکيک سودهاي حسابداري متغيرهاي مرتبط دقيق­تري براي پيش­بيني سودهاي آتي فراهم مي­آورد. محققين بسياري همچون فيفر و سايرين (Pfeiffer et al,1998) استدلال کردند که گزارش کردن اجزاي سودها و پيش­بيني اين اجزا نسبت به وضعيتي که فقط مجموع سودها گزارش و پيش­بيني مي­شود، محتواي اطلاعاتي بيشتري دارد.

براي ارزيابي قابليت پيش­بيني اجزاي سودها، اين تحقيق، با توجه به تحقيقات پيشين که از  پيش­بيني خطي ساده معروف به اسلوان[15] استفاده کرده­اند

مدل پيش­بيني خطي ساده (اسلوان)

[1] – Financial Accounting Standard Board

[2] – American Accounting Association

[3]–  Accounting Principle Board

[4] – Financial Accounting Standard Board

[5]– Lee,T.A

[6] -Ijiri

[7] -Kohler

[8] -Liteltan

[9] -Mateze

[10] -Kohler ,E.L

[11] – Thomas,Arthurl

[12] – predictive

[13] – Capital Asset Pricing Model (CAPM)

[14] – information content

[15]– The Sloan Prediction Model

بدون دیدگاه